Category Archives : RUNA RIMAY

Home  >>  RUNA RIMAY

WAYRA

24
oct,2015

0

Ñukapa uyaychakunatami waraka kallpan mamakuchata, hawa pachata, shulla waykukunata, kikinpa ukuk muchakuna. Ñawpamantami llakin Uyapay Ñukapa ukkuta imashinami kallpan. Kikinpa rikrakunapi pakaway kikinlla kunan tutalla, tamya chunlla pakinkakamaka mamakuchata, allpatapish, kikinpa rupakuk karalla. Yariyari wayra imashina kayakta karuta apankapak, kikinpa…

Llullu

24
oct,2015

2

LLULLU – (mama), ñuka llullu urpiku, huyayllaku kanki, shuk runtu shinaku kanki, ñuka llulluku, ña ima punchashi ña kichwakuta rimakunki. -(wawa), mlmalmlalllllllllllmlmlmalmlmalmlmalmalmlmlamla -(mama) imakutashi nikunki, huyayllakutami shimikuta kuyuchikunki, ñallami kanpa shimiku tukyanka, tukyashpaka ninan tullpu sisaku shina tukyamunka. -(wawa), lmlmlmllkhhhhhhhhhshsshhschhchchhchmmm…