Imanalla

Home  >>  Imanalla

RUMI ÑAWI

Ñukanchik TINKUNAKUY ZIRMA LINCHI tantanakuyman alli shamushka kapaychik.

Ñukanchik Runa yachaykunata shinallatak kawsaykunata taripashpa, riksishpa, llamkashpa, sinchiyachishpa shamupashkanchik. Chaykunamanta kay tantanakuyka sumaklla tantarishpa katishkakuna.

Chay shina kay TINKUNAKUY tantanakuypi alli rishka kachun.